Informace ze zákona

 

Informace dle Zákona 106/99 Sb.
Informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím:


1. Úplný oficiální název povinného subjektu:

 Obec Bílá Hlína
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, vč. podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích. Do zákona můžete nahlédnout zde.
3. Popis organizační struktury povinného subjektu:
 Starostka: Šárka Bencová
 Místostarosta: Jaroslav Kvapil
4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, oficiální e-mail:
 Obec Bílá Hlína 55
 295 01 Mnichovo Hradiště
 tel.: 326 786 147
 fax: -
 web: www.bilahlina.cz
 e-mail: starosta@bilahlina.cz
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
 případné platby můžete zaplatit v kanceláři obecního úřadu
 Číslo obecního účtu : 29424-181/0100 (KB Mladá Boleslav)
6. Identifikační číslo organizace (IČO): 00509108
7. Daňové identifikační číslo (DIČ): nejsme plátci DPH
8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu: Viz Rozpočet
9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
 Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:
- ústně v úředních dnech a úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu a  na telefonním čísle 326 786 147.
- písemně poštou na adresu obecního úřadu nebo elektronickou poštou na adresu obecního úřadu.
10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:
 V kanceláři obecního úřadu osobně nebo poštou na adrese:
 Obecní úřad
 Bílá Hlína 55
 295 01 Mnichovo Hradiště
11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to vč. výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:
- písemně:
 Obecní úřad
 Bílá Hlína 55
 295 01 Mnichovo Hradiště
- telefonicky: 326 786 147
12. Název příslušného formuláře, popřípadě místo kde lze tento formulář získat:
 Obec Bílá Hlína nevydala žádné závazné vzory formulářů.  Pro podání žádostí můžete využít základní vzory na oficiálních stránkách ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-74150
13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací):
 Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) naleznete na Portálu veřejné správy ČR "https://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708"
14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
 viz Vyhlášky na úřední desce
Zákony jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
 Základní informace jsou zdarma
16. Licenční smlouvy:
 Obec nevede žádné licenční smlouvy.
17. Závěrečné účty:
K nahlédnutí v kanceláři OÚ
18. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:
 Žádné nemáme