Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

13.10.2014 10:19

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva.pdf (29403)
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstvaII.pdf (15796)